Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Ciepło to uczucie

Aktualności

Pobierz bezpłatny poradnik

Co oznacza skrót DGP? Jak poprawnie zamontować komin w ścianie? W jaki sposób wzmocnić podłoże pod paleniskiem? Na te i dziesiątki innych pytań odpowiada poradnik TiM Kominki przygotowany dla wszystkich, którzy chcą zamontować kominek w nowobudowanym domu.

Nasze realizacje

Dobierz produkt dla siebie

Pobierz nasze publikacje

Zaprojektuj swój kominek

Porady ekspertów

Daj się zainspirować

Zaprojektujemy i wybudujemy dla Ciebie wymarzony kominek

Wybór kominka to trudna decyzja. Łącza się w niej nie tylko problemy związane z wizualnymi aspektami, ale przede wszystkim problemy techniczne
i bezpieczeństwo. Dlatego od samego początku warto współpracować ze specjalistami z TiM Kominki.

Z doświadczenia wiemy, że im klient wcześniej trafi do nas tym lepiej. Sama faza projektowania budowlanego domu jest idealnym momentem, by przekroczyć próg naszych salonów. Na tym etapie można bowiem zastanowić się nad lokalizacją kominka, a co ważniejsze zrobić projekt dystrybucji gorącego powietrza.

Więcej

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Produkty TiM Kominki spełniają wszelkie normy oraz atesty i aprobaty techniczne. Użytkowane we wskazany i właściwy sposób są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Każdy nasz kominek jest objęty gwarancją, która zapewnia bezpłatną naprawę, czy też wymianę części, w okresie gwarancyjnym.

Zapewniamy także serwis pogwarancyjny, który obejmuje odpłatną wymianę, naprawę części eksploatacyjnych, które zużywają się z biegiem czasu, a także naprawę uszkodzonych części „trwałych” kominka.

Więcej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...