Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Czy szyba w kominku może się nie brudzić?

Niestety osmolona szyba jest nieodłącznym atrybutem używanego kominka. Nie możemy tego  w 100 % zlikwidować. Jednak możemy spowodować, że ten efekt uboczny będzie mniej dolegliwy.

Oto sześć zasad, które pozwoli cieszyć się czystą szybą dłużej:

  1. JAKOŚĆ DREWNA – używaj tylko i wyłącznie dobrze wysuszonego, sezonowanego przez co najmniej dwa lata drewna drzew liściastych. Palenie mokrym drewnem, które „wędzi się” zamiast palić – oznacza zadymioną szybę, podobnie jak zawierające żywicę drewno drzew iglastych. Ponadto spalanie drewna sosnowego, modrzewiowego, ze świerka, czy jodły zanieczyszcza komin oraz osłabia ciąg, a powstałe w nim sadze trzeba regularnie usuwać. Tylko odpowiedni materiał do spalania zapewni optymalną temperaturę bez nadmiaru dymu. Przydatnym urządzeniem do pomiaru wilgotności drewna jest wilgotnościomierz. Pomiar drewna wykonujemy poprzez wbicie bolców do wewnętrznej strony polana, wskazania urządzenia na drewnie przygotowanym do palenia w kominku powinny wahać się pomiędzy 15-18%.
  2. SZYBER – nie przymykaj go zbyt mocno, reguluje on bowiem proces spalania, zamknięty może też spowodować gaśniecie ognia.
  3. CIĄG –  nie dopuszczaj do jego osłabienia. Może ono być spowodowane zbyt krótkim kominem, sąsiedztwem wysokich budynków, drzew, czy jego nieczyszczeniem. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną zawiewanie wiatru do komina.
  4. DOPROWADZENIE POWIETRZA  do paleniska – dbaj o nie. Nie sprzątanie popielnika również wpływa na zmniejszenie dopływu powietrza do paleniska, poza tym lubią go odwiedzać małe zwierzęta (myszy, ptaki, owady).
  5. JAKOŚĆ WKŁADU KOMINKOWEGO – pamiętaj: co tanie, to drogie. Wkłady nieznanych producentów rzadko zawierają ulepszenia mające na celu ograniczenie brudzenia się szyby.
  6. PRAWIDŁOWO DOBRANA MOC WKŁADU - jeżeli chcemy mieć jak najdłużej czystą szybę podczas palenia, należy utrzymać temperaturę w kominku na poziomie 500° C.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie kominka?

Zdecydowanie przy utrzymaniu kominka w pożądanym przez nas stanie pomoże nam system czystej szyby, czy też tzw. szyba samoczyszcząca.

System czystej szyby inaczej zwany szybą z kurtyną powietrzną, powoduje w mniejszym stopniu okopcenie szyby, gdyż zimne powietrze zasysane jest przez otwory umieszczone wokół szyby lub nad nią i przepływając przy niej powoduje odpychanie od szyby cząsteczek sadzy.

Szyba w takich wkładach kominkowych wymaga częstego mycia – nawet co kilka dni, jeśli kominek jest regularnie używany. Szczególnie trzeba zadbać o drożność szczelin, którymi powietrze dostaje się na jej powierzchnię. System ten chroni szybę przez cały okres użytkowania kominka (nie zużywa się), w przeciwieństwie do tzw. szyb samoczyszczących, które są skuteczne tylko przez określony okres użytkowania.

Czym jest szyba samoczyszcząca?

Szkło, z którego wykonany jest kominek z efektem pyrolizy różni się od ”zwykłej” żaroodpornej szyby kominkowej głównie cechą dobrego dopalania sadzy przywierającej od wewnętrznej strony paleniska. Możliwe jest to dzięki pokryciu szyby cienką warstwą tlenków metalu, dzięki której zachodzi zjawisko pyrolizy (często można się spotkać z nazwami piroliza lub czyszczenie pyrolityczne/pirolityczne). Jest to reakcja chemiczna polegająca na rozkładzie związków chemicznych, zachodząca w wysokich temperaturach. Cząsteczki sadzy osiadające na szybie są od niej odrywane i dopalane w palenisku.

Do czyszczenia tego rodzaju szyby należy używać wody z łagodnym detergentem lub kawałka wilgotnej tkaniny z popiołem. Nie można stosować żadnych agresywnych środków chemicznych ani ostrych przedmiotów, które mogłyby zarysować powłokę. Szkło do kominka z efektem pyrolizy można łatwo poznać po zielono-fioletowej barwie.

Wróć

Artykuły z kategorii

Jaką moc powinien mieć wkład?

Jakie miejsce dla kominka jest najlepsze?

Oferujemy nie tylko fachowe doradztwo w salonie. Stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego zawsze mogą zamówić Państwo zamówić wizytę naszego specjalisty, który przyjedzie na miejsce budowy.

Produkty

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...