Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Salony TiM Kominki

Tarnów

Ilkowice ul. Rudno 130
33-131 Łęg Tarnowski

tel.: 784 081 364
email: tarnow@timkominki.pl

Kraków

tel. +48 604 666 661
email: krakow@timkominki.pl

Dla klientów z całej Polski

tel. +48 604 666 661
email: office@timkominki.pl

TiM Kominki – bo ciepło, to przede wszystkim uczucie!

TiM Kominki to polska, rodzinna firma z siedzibą w Trzebini, oferująca najwyższej jakości usługi oraz produkty wiodących producentów wkładów kominkowych. Przez ponad 20 lat firma TiM Kominki zapracowała na zaufanie tysięcy klientów i jest jednym z najbardziej znanych dostawców usług kominkowych w południowej Polsce.

Wszystko zaczęło się w 1995 roku, kiedy małżeństwo Marii i Tomasza Żołędziów otworzyło swój pierwszy salon oferujący wkłady kominkowe w stolicy Małopolski Zachodniej - Chrzanowie. Nazwa firmy pochodzi od pierwszych liter imion założycieli, którzy nadal kontynuują działalność pod tą samą nazwą. Dzisiaj marką TiM Kominki to 4 salony i kilkudziesięciu pracowników, którzy pomagają Wam spełnić marzenia i przeżyć najpiękniejsze rodzinne chwile przy cieple kominka - bo przecież ciepło, to przede wszystkim: uczucie.

Od samego początku wiedzieliśmy, że produkty oferowane przez TiM Kominki muszą charakteryzować się wysoką jakością, a osoby pracujące w niej – rzetelnością, profesjonalizmem i życzliwością. Przyjęte przez nas założenia zaowocowały szybkim rozwojem sieci oraz szerokim gronem zadowolonych klientów. Już po pierwszym roku działalności powstały kolejne punkty sprzedaży, a prężny rozwój spółki w kolejnych latach sprawił, że firma TiM Kominki stała się znana nie tylko w Małopolsce, ale również na Śląsku i w Warszawie.

Jako firma z ponad 20-letnim stażem zawsze staramy się być blisko naszych klientów i wszystkich miłośników kominków: tworzymy life-style’owy magazyn „Warmth and Style”, wspieramy akcje chroniące środowisko – edukujemy antysmogowo, do tego nie jesteśmy obojętni wobec potrzeb lokalnych społeczności – wspieramy ważne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, bo wiemy, że społeczna odpowiedzialność to jeden z fundamentów wzajemnego zaufania. A właśnie na zaufaniu od ponad 20 lat budujemy markę, której powierzają Państwo stworzenie najważniejszego miejsca w swoich domach – miejsca pełnego ciepła.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...