Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Kominy i przyłącza

Właściwy przekrój i wysokość komina jest uzależniony od wielu czynników, np. wydajności i mocy wkładu, wysokości efektywnej komina, rodzaju ocieplenia itd.

Zakłada się, że jest to:

  • dla kominów okrągłych
    - min. 255 cm2 - rura Ø 18 cm lub większa, najczęściej wystarczająca jest rura o śr. 20 cm.
  • dla kominów o przekroju kwadratowym lub prostokątnym
    - min. 325 cm2 (np. 18 x 18, 28 x 14 lub 20 x 20 cm), najlepiej o kształcie zbliżonym do kwadratu.
  • dla pieców wolnostojących
    - rura o Ø 15 /16 cm

Przewód kominowy

Przewód kominowy musi być prowadzony pionowo. Dopuszczalne odchylenie od pionu to 30 stopni (w wyjątkowych przypadkach do 45stopni), na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Do jednego przewodu spalinowego można podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze. Efektywna wysokość komina powinna wynosić conajmniej 4,5 m.

Przewód kominowy musi być tak wykonany, aby tworzył odpowiedni ciąg, który umożliwi prawidłowe odprowadzanie spalin. Prawidłowy komin musi być wyprowadzony ponad dach na wysokość zabezpieczającą go przed zakłóceniami ciągu, np. dla dachu o kącie pochylenia połaci <12°, komin musi być wyższy o 0,6 m od poziomu kalenicy, a przy dachu stromym o 0,3 m.

Na szczycie komina umieszcza się specjalistyczne nasady kominowe, zapobiegające wtłaczaniu dymu z powrotem do komina i zakłóceniom ciągu kominowego.

Właściwy kanał dymowy

Wlot do komina powinien znajdować się na wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad podłogą. Na samym dole kanału dymowego należy zamontować drzwiczki rewizyjne, umożliwiające wybieranie sadzy. Powinny one być zlokalizowane po przeciwległej stronie komina niż kominek.

Kominy do wkładów i pieców na drewno/węgiel

Kominy betonowe - SCANCORE

Scancore to sprawdzony skandynawski system komina właściwego zbudowany z betonu na bazie pumeksu. Oferuje bezpieczeństwo, prostotę instalacji oraz doskonałe właściwości izolacyjne.

Scancore pozwala na bezpośredni kontakt elementów komina z częściami łatwopalnymi domu. Jest idealny do budowy kominów dymowych w przypadku trudnych konstrukcyjnie warunków, gdzie dobra izolacja odgrywa zasadnicze znaczenie.

Kominy ze stali nierdzewnej poujoulat

To najwyższej jakości system kominów ze stali nierdzewnej o wysokim wskaźniku kompresji izolacji zmniejszającym rozmiar obwodu komina. System gwarantuje wysoką szczelność i zabezpieczenie dostępu do izolacji gwarantującej długowieczność właściwości termoizolacyjnych komina. System idealnie nadaje się do szybkiego montażu komina wewnątrz jak i na zewnątrz zarówno do poddaszy domów jednorodzinnych, hal jak i fabryk.

Kominy do wkładów i pieców gazowych

System spalinowo-powietrzny to metoda odprowadzania spalin z kominka gazowego z zamkniętą komorą spalania przy jednoczesnym podawaniu ogrzanego powietrza potrzebnego do spalania. Dzięki temu urządzenie nie potrzebuje dodatkowego powietrza z zewnątrz a spalanie we wkładzie przebiega dużo bardziej stabilnie i wydajnie. Wysoka jakość przewodów gwarantuje trwałość i szczelność układu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...