Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Wiosenne targi czas-start!

Wraz z nadejściem wiosny ruszył wiosenny sezon targowy. Jak co roku firma TiM Kominki przedstawi swoją ofertę podczas kilku najbardziej prestiżowych i największych wydarzeń targowych w południowej Polsce.

W pierwszy kwietniowy weekend (7-8.04) z ofertą TiM Kominki zapoznać się będą mogli osobiście uczestnicy 4. Targów Budowlanych Dom i Otoczenie w Katowicach. Wiodącym tematem imprezy jest wspieranie działań na rzecz czystego powietrza – zagadnienie szczególnie bliskie naszej firmie, w której ofercie znajdują się wyłącznie produkty spełniające ekonormy.

Kolejny weekend kwietnia (14-15.04) oznacza udział TiM Kominków w dwóch kolejnych imprezach targowych: na Śląsku nasi eksperci pojawią się na XXI Jaworznickich Targach Twój Dom, Twoje Otoczenie – Budownictwo, Ogrzewanie, Wnętrza, a ofertę kominków i pieców do domu, altany i ogrodu TiM Kominki zaprezentują równocześnie w Małopolsce, podczas Sądeckich Targów Ogrodniczych organizowanych w nowej formule na Starej Sandecji.

W kolejny weekend kwietnia (21-22.04) także w stolicy Sądecczyzny odbędzie się już 22. Edycja Targów DOM I OTOCZENIE - Budownictwo, Instalacje, Wnętrza. Produkty TiM Kominki będą prezentowane przy hali widowiskowo-sportowej w Nowym Sączu. W tym samym czasie z naszą ofertą będą mieli szansę zapoznać się uczestnicy 17. Tyskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, które organizowane są na stadionie zimowym w Tychach.

Zapraszamy do uczestnictwa w targach, a na co dzień zapraszamy do sieci naszych salonów, które znajdują się w Trzebini, Nowym Sączu, Ilkowicach p. Tarnowem oraz Warszawie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...