Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

W trosce o czystsze powietrze

Każdy z nas ma wpływ na jakość powietrza w swoim otoczeniu, tylko nie każdy jest tego świadomy – przekonuje Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, które jest autorem inicjatywy „Fundusz Edukacji Antysmogowej” oraz projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa”. Głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu smogu na nasze zdrowie. TiM Kominki wspiera projekt sądeckiego centrum od początku jego realizacji.

O tegorocznych wspólnych działaniach w ramach inicjatywy rozmawiali podczas przedświątecznego spotkania wiceprezes firmy TiM Kominki Jarosław Żołądź i dyrektor Kany Grzegorz Tabasz.

- Troska o jakość powietrza i aspekt ekologiczny są dla nas bardzo ważne. Produkty znajdujące się w ofercie naszej firmy spełniają wszelkie wymagane normy i charakteryzują się najwyższą jakością. Posiadamy szeroką gamę bio-kominków, kominków gazowych i elektrycznych. Ale zależy nam również na tym, by nasi klienci mieli świadomość, że tradycyjnego kominka także można używać w sposób ekologiczny. Stąd nasze wsparcie dla tego projektu – podkreśla Jarosław Żołądź.

Fundusz Edukacji Antysmogowej jest formą włączenia przedsiębiorców w zintegrowane działania, które mają doprowadzić do pozytywnych zmian w zakresie poprawy jakości powietrza. Jednym z takich działań jest projekt „Czyste powietrze, czysta sprawa”, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych z Sądecczyzny biorą udział w interaktywnych warsztatach edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza, ograniczenia niskiej emisji oraz prawidłowego zagospodarowania odpadów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...