Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Sezon targowy: gdzie nas znajdziesz?

Wraz z ostatnimi dniami wakacji ruszył sezon targowy w branży kominkowej. Eksperci sieci salonów TiM Kominki pojawią się z ofertą na najważniejszych wydarzeniach targowych południowej Polski.

Swoistą tradycją stała się obecność przedstawicieli sieci salonów TiM Kominki na wiodących targach Małopolski i Śląska. Także tej jesieni eksperci w „mobilnym salonie” naszej firmy służyć będą pomocą i fachowym doradztwem we wszystkich aspektach związanych z budową kominka.

- Nasza obecność na największych targach budowlanych wynika ze strategii, którą realizujemy w naszej firmie od lat. Jej podstawowe założenie to: być zawsze do dyspozycji klienta – wyjaśnia Jarosław Żołądź, wiceprezes TiM Kominki.

Specjalnie na jesienny sezon przygotowany został nowy katalog produktów, w którym znajduje się mnóstwo inspiracji, dotychczasowych realizacji oraz solidna dawka wiedzy o kompleksowych usługach, które eksperci firmy TiM Kominki świadczą od blisko 25 lat.

Przypomnijmy, że salony firmowe TiM Kominki znajdują się w Trzebini, Warszawie, Nowym Sączu i Tarnowie. Firma świadczy usługi na terenie całej Polski, mając na swoim koncie tysiące kominkowych realizacji.

Sprawdź adresy i numery kontaktowe do naszych salonów.

Targi, na których spotkasz „mobilny salon” TiM Kominki:

WRZESIEŃ

1-2.09 – Targi „Dom i Otoczenie” w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9

8-9.09 – Międzynarodowe Targi AGROPROMOCJA, Nawojowa k. Nowego Sącza

15-16.09 – 14. Gliwickie Targi EXPOBUD, ul. Kaszubska 28 w Gliwicach

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...